Aktualnie realizowane projekty badawcze

Nowe nanoporowate anodowe materialy fotoaktywne w zakresie UV-Vis
Projekt NCN - Opus 18
Kierownik projektu: Marta Michalska-Domańska (Wojskowa Akademia Techniczna)
Koordynator UJ: Leszek Zaraska
Czas realizacji: 2020-2023
Kwota (UJ): 587 520 PLN

Nanostrukturalne kompozyty na bazie nanoporowatego anodowego tlenku glinu zawierające nikiel i pallad jako katalizatory w procesach selektywnego uwodornienia związków organicznych
Projekt NAWA - Wymiana bilateralna miedzy Polską i Ukrainą
Kierownik projektu: Leszek Zaraska
Czas realizacji: 2020-2021
Kwota: 22 800 PLN

Opracowanie metod otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych do wytwarzania i magazynowania energii
Projekt MNiSW - Najlepsi z najlepszych! 4.0
Opiekunowie projektu: Agnieszka Brzózka, Leszek Zaraska
Czas realizacji: 2020
Kwota: 74 340 PLN

Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna
Projekt NCN - Sonata Bis 8
Kierownik projektu: Leszek Zaraska
Czas realizacji: 2019-2024
Kwota: 2 124 900 PLN

Opracowanie metod otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych do wytwarzania i magazynowania energii
Projekt MNiSW - Diamentowy Grant
Kierownik projektu: Magdalena Gurgul
Czas realizacji: 2018-2022
Kwota: 220 000 PLN

Bioelektrody na bazie przyjaznych środowisku bakterii kwasu mlekowego - fizykochemiczna, biochemiczna i elektrochemiczna charakterystyka w kontekście ich wykorzystania w układach bioelektrochemicznych
Projekt NCN - Sonata 13
Kierownik projektu: Magdalena Jarosz
Czas realizacji: 2018-2021
Kwota: 577 580 PLN

Sytneza i charakterystyka nanomateriałów do zastosowań w energetyce
Projekt NCN - Harmonia 9
Kierownik projektu: Grzegorz Sulka
Czas realizacji: 2018-2021
Kwota: 1 498 000 PLN

Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych
Projekt NCN - Opus 13
Kierownik projektu: Grzegorz Sulka
Czas realizacji: 2018-2021
Kwota: 1 855 500 PLN

Modyfikowane warstwy anodowego tlenku cyny o złożonej budowie wewnętrznej jako obiecujące fotoanody do fotoelektrochemicznego rozkładu wody 
Projekt NCN - Preludium 12
Kierownik projektu: Karolina Gawlak
Czas realizacji: 2017-2021
Kwota: 149 999 PLN
 
Nanostrukturalne anodowe TiO2 i WO3 modyfikowane/domieszkowane tlenkami metali przejściowych jako fotoanody do zastosowań elektrokatalitycznych i sensorycznych
Projekt NCN - Opus 12
Kierownik projektu: Grzegorz Sulka
Czas realizacji: 2017-2020
Kwota: 996 000 PLN